Menu cactus2000.de DE FR
Verbs Nouns Adjectives Pronouns Adverbs Prepositions Conjunctions Names of places Numerals SEARCH FUNCTIONS Tips for searching Verbs Nouns Adjectives Pronouns Agreement noun-adjective Brain training: Finds from the Romans Recognize Roman numerals Calculate with Roman numerals
English French German Italian Latin Portuguese Romanian Spanish Dutch
Unit converters Car number plates Time of sunset Bicycle tours Small travel vocabulary (pdf) Quiz of coasts and rivers Geography quiz Quiz of countries Quiz of rivers and towns Quiz of flags, arms, and coins Quiz of towns and countries Animal quiz Brain training Find the difference Math trainer Puzzle

Latin nouns

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview

Type the complete Latin word (also declined or conjugated).
More search functions

Nouns beginning with i

iacea
iactantia
iactātiō
iactātor
iactātrīx
iactātus
iactūra
iactus
iaculāmentum
iaculātiō
iaculātor
iaculātrīx
iaculum
iaculus
iāientāculum
iambicus
iambus
iānitor
iānitrīx
ianthis
iānua
īasiōnē
iaspachātēs
iaspis
iasponyyx
iātralīpta / -ēs
iātralīpticē
iātronīcēs
ībex
ībis
ibiscum
ibrida
īcas
ichneumōn
īcōn
icosaēdron
ictus
idea
identitās
idiologus
idiōma
idiōta
īdōlatra / -ēs
īdōlatrīa
īdōlēum
īdōlīum
īdōlolatra / -ēs
īdōlolatrīa
īdōlum
idōneitās
īdos
īdūs
īdyllium
iecur
iecur
iecusculum
iēiūnātiō
iēiūnitās
iēiūnium
iēntāculum
ientātiō
ignāvia
īgniāria
īgniculus
īgnigena
īgnis
ignītiō
īgnōbilitās
īgnōminia
īgnōrantia
īgnōrātiō
īle
īleum
īlex
īlia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview


īlicētum
īlium
illātiō
illecebra
illectus
illex
illīberālitās
illicitātor
illūdium
illūminātiō
illūsiō
illūsor
illūstrātiō
illūstrātor
illuviēs
imāginātiō
imāgō
imāguncula
imbēcillitās
imber
imbibitium
imbrex
imitāmen
imitāmentum
imitātiō
imitātor
imitātrīx
immānitās
immātūritās
immemorātiō
immēnsitās
immēnsum
immersiō
imminūtiō
immissārium
immissiō
immōbilitās
immoderantia
immoderātiō
immodestia
immolātiō
immolātor
immortālitās
immunditia
immūnitās
immūtābilitās
immūtātiō
imparitās
impatientia
impedīmentum
impedītiō
impendium
impēnsa
imperātor
imperātrīx
imperātum
imperfectiō
imperītia
imperium
impertītiō
impetīgō
impetrātiō
impetus
impietās
impigritās
impilium
impinguatiō
implēmentum
implētiō
implexus
implicātiō
implōrātiō
impluvium
importantia
importūnitās

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview


impositiō
impossibilitās
impostor
impostūra
impostus
impotentia
imprecāmen
imprecātiō
impressiō
impressum
improbātiō
improbitās
improperium
imprūdentia
impudentia
impudīcitia
impūgnātiō
impūgnātor
impulsiō
impulsor
impulsus
impūnitās
impūritās
impūritia
imputatiō
inaequālitās
inambulātiō
ināne
ināneae
inānilogista
ināniloquium
inānīmentum
inānitās
inauris
inbēcillitās
incantātiō
incantātor
incantātrīx
incarcerātiō
incarnātiō
incendiārius
incendium
incēnsiō
incēnsum
incēnsus
incentor
inceptiō
inceptor
inceptum
inceptus
incertus
incessus
incestum
incestus
incidentia
incīle
incinerātiō
incingulum
incīsiō
incīsum
incīsūra
incitabilitās
incitāmentum
incitātiō
incitatrum
inclēmentia
inclīnātiō
inclūsiō
inclūsor
incōgitantia
incohātiō
incola
incolātus
incolumitās
incommēnsūrābilitās

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview


incommōbilitās
incommoditās
incommodum
incōnsīderantia
incōnsīderātiō
incōnstantia
incōnsultus
incontinentia
incorporātiō
incorruptēla
incorruptibilitās
incorruptiō
incrēdulitās
incrēmentum
increpātiō
incrustātiō
incubō
inculcātiō
incultus
incumulātiō
incūnābula
incūria
incursātiō
incursiō
incursus
incūs
incūsātiō
incussus
indāgātiō
indāgātor
indāgātrīx
indāgātus
indāgō
indecentia
indemnitās
index
indicātiō
indicātor
indicātūra
indicīna
indicium
indicīva
indictiō
indiculum
indiculus
indifferentia
indigena
indigentia
indigenus
indīgeriēs
indīgestiō
indīgnātiō
indīgnātiuncula
indīgnitās
indīligentia
inditiō
inditor
indium
indīviduum
indolentia
indolēs
indūciae
inductiō
indūcula
indulgentia
indultor
indultum
indūmentum
induperātor
indūrātiō
indūsiārius
indūsium
industria
indūtiae
indūtus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview


induviae
inēbriātiō
inedia
ineptia
ineptitūdō
inertia
inērudītiō
infacētia
īnfāmia
īnfāns
īnfantia
īnfantula
īnfantulus
īnfectiō
īnfector
īnfectus
īnfēcunditās
īnfēlīcitās
inferia
īnfernum
īnfernus
īnfēstātiō
inficētia
īnfidēlēs
īnfidēlitās
īnfīnitās
īnfīnītiō
īnfīnītum
īnfirmātiō
īnfirmitās
īnfitiae
īnfitiātiō
īnfitiātor
īnflamāmatiō
īnflammātiō
īnflātiō
īnflātus
īnflectiō
īnflexiō
īnflexus
īnfluentia
īnflūxus
īnfōrmātiō
īnfortūnium
īnfrāctiō
īnfrequentia
īnfrīgidātiō
īnfula
īnfūsiō
ingeniarius
ingeniātor
ingenierius
ingeniolum
ingenium
ingenuitās
ingluviēs
ingrātitūdō
ingressiō
ingressus
inguen
inhabilitās
inhabitātiō
inhabitātor
inhabitātrīx
inhibitiō
inhonōrātiō
inhospitālitās
inhūmānitās
iniectiō
iniectus
inimīca
inimīcitia
inimīcus
inīquitās
initiāmenta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview


initiātiō
initium
initus
iniūcunditās
iniunctiō
iniūria
iniūstitia
injectiō
injunctiō
injūstitia
inlecebra
inlūminātiō
inlusiō
inlusor
inluviēs
inmānitās
inmemor
inmemorātiō
inmissiō
inmōbilitās
inmortālitās
inmunditia
inmūtātiō
innocentia
innovātiō
innumerābilitās
innūpta
inoboedientia
inobservantia
inoculātiō
inopia
inōrdinātiō
inpedīmentum
inpendium
inpēnsa
inperītia
inpetīgō
inpetus
inplicātiō
inpositiō
inpotentia
inprecātiō
inprobātiō
inprobitās
inproperium
inprūdentia
inpudentia
inpudīcitia
inpulsiō
inpūnitās
inpūritās
inquiētātiō
inquiētūdō
inquilīna
inquilīnus
inquināmentum
inquinātiō
inquīsītiō
inquīsītor
inquīsītum
inreverentia
inrigātiō
inrīsiō
inrītātiō
inrītātor
inrītātrīx
inrogātiō
inruptiō
īnsānia
īnsānitās
īnsapientia
īnsatietās
īnscēnsiō
īnscientia
īnscītia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview


īnscrīptiō
īnsectātiō
īnsectātor
īnsecūtor
īnsertiō
īnsidiae
īnsidiātor
īnsidiātrīx
īnsigne
īnsignītor
īnsimulātiō
īnsinuātiō
īnsinuātor
īnsinuātrīx
īnsipientia
īnsitiō
īnsitor
īnsōlātiō
īnsolentia
īnsomnia
īnsomnietās
īnsomnium
īnspectiō
īnspector
īnspectrīx
īnspectus
īnspīrātiō
īnstabilitās
īnstantia
īnstar
īnstaurātiō
īnstīgātiō
īnstīgātor
īnstīgātrīx
īnstimulātor
īnstīnctor
īnstīnctus
īnstita
īnstitor
īnstitōria
īnstitōrium
īnstitūtiō
īnstitūtor
īnstitūtum
īnstrūctiō
īnstrūctor
īnstrūctūra
īnstrūctus
īnstrūmentum
īnsuāsum
īnsula
īnsulānus
īnsulārius
īnsulsitās
īnsultātiō
īnsultūra
īnsurrēctiō
integimentum
integralitās
integrātiō
integritās
integritūdō
integumentum
intellēctiō
intellēctus
intellegentia
intelligentia
intemperantia
intemperiae
intemperiēs
intempestīvitās
intēnsiō
intēnsitās
intentiō
intentus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview


interāmenta
interānea
intercapēdō
interceptiō
interceptor
intercessiō
intercessor
intercīsiō
interclūsiō
intercolumnium
intercursus
interdictiō
interdictum
interductus
interemptor
interfātiō
interfectiō
interfector
interfectrīx
intergerīvus
intergressus
interiectiō
interiectūra
interiectus
interitiō
interitus
interjectiō
interjectūra
interlūnium
interminātiō
intermissiō
intermundia
interneciō
internexus
interniciō
internōdium
internūntia
internūntius
interpellātiō
interpellātor
interpolātiō
interpolātor
interpositiō
interpositus
interpres
interpretātiō
interpūnctiō
interrēgnum
interrēte
interrēx
interrogāmentum
interrogātiō
interrogātiuncula
interrogātor
interrogātum
interruptiō
intersectiō
intersignum
interstitiō
interstitium
intertrīmentum
interturbātiō
intervallum
interventor
interventrīx
interventus
intestīnum
intibum
intimātiō
intimus
intolerantia
intribūtiō
intrōductiō
introitus
intrūsiō

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview


intubum
intubus
intuitus
inula
inundātiō
inūtilitās
invāsiō
invāsor
invectiō
inventārium
inventiō
inventor
inventrīx
inventum
inversiō
investīgātiō
investīgātor
investitura
inveterātiō
invidentia
invidia
invītāmentum
invītātiō
invītātor
invītātus
invocātiō
involātus
involūcre
involūcrum
involūmentum
involvolus
involvulus
iobeleus
iocātiō
iocātor
ioculātor
ioculātrīx
ioculus
iōcunditās
iocur
iocus
iodium
iodum
iōtacismus
ioth
ir
īra
īrācundia
īridium
īris
īris
īrōnīa
irradiātiō
irrēgulāritās
irreverentia
irrīdiculum
irrigātiō
irrīsiō
irrīsor
irrīsus
irrītāmen
irrītāmentum
irrītātiō
irrītātor
irrītātrīx
irrogātiō
irrōrātiō
irrumātiō
irrumātor
irruptiō
ischūria
īselasticum
isotopium
isotopus
isox

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z , Overview


ispīrātiō
isthmus
italus
iter
iterātiō
itinerārium
itiō
itus
iuba
iubar
iūbilaeum
iūbilaeus
iūbilātiō
iūbilum
iūbilus
iūcunditās
iūdaeus
iūdaismus
iūdex
iūdicātiō
iūdicātum
iūdicātus
iūdicium
iugālis
iugālitās
iugātiō
iūger
iūgerum
iūgitās
iūglāns
iugulae
iugulātiō
iugulum
iugulus
iugum
iūlus
iūmentum
iunctiō
iunctura
iuncus
iūniōrēs
iūniperus
iūnīx
iūrāmentum
iūrandum
iūrātiō
iūrātor
iūrgium
iūriscōnsultus
iūrisdictiō
iurista
iūs
iūscellum
iusculārius
iūsiūrandum
iussiō
iussum
iussus
iūsta
iustificātiō
iūstitia
iustitium
iuvāmen
iuvenca
iuvencula
iuvenculus
iuvencus
iuvenis
iuvenīx
iuventa
iuventās
iuventūs
ixon
iynx

Language trainers Latin:

If you have questions, suggestions or if you have found a mistake, please send us an email@cactus2000.de.

There is no warranty for the data. Cactus2000 is not responsible for damage of any kind caused by wrong results.


About | Data protection | Donate
Bernd Krüger, 2023
Cactus2000